DSRA om høringen for
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område.

DSRA har gennem mange år arbejdet for at få et sæt regler for den tekniske godkendelse, samt en rimelig ordning til fastsættelse af registreringsafgift, af biler, der er ombygget i sådan en grad, at de har mistet deres tekniske identitet og derved også har mistet den identitet, der tidligere var betalt afgift af. Disse biler er, ligesom andre veteranbiler, hobbykøretøjer, der kun udgør en marginal del af den samlede trafik i Danmark

Før det, var det en uigennemskuelig og besværlig proces, hvorfor mange biler blev ombygget, uden at det blev registreret korrekt, og det samme gjaldt for importerede ombyggede biler – men for at komme væk fra den tilstand af lovløshed, indgik DSRA et samarbejde med trafikstyrelsen for at få et sæt klare regler for den tekniske godkendelse.

Samarbejdet vedrørende teknisk godkendelse mellem Færdselsstyrelsen og DSRA, samt andre interessenter, endte med tilføjelsen af kapitel 18.05 i "Vejledning om syn af køretøjer" (https://www.fstyr.dk/~/media/3E739FC3448E4A76B566B2765DB08A48.ashx). Heri indgår de tekniske krav og kontrol- og afprøvningsmetoder til godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser, men kun som vejledende - derfor sendte Færdselsstyrelsen 19/3-2019 et bekendtgørelsesudkast under titlen "bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område" (https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62844) i høring, som DSRA har svaret på.

DSRA synes, at der er indskrevet nogle urimelige stramninger.
Det overvejende argument til stramninger for teknisk godkendelse bør være sager, hvor det konstateres, at det skyldes fejl i rammerne for godkendelse. Og 
så vidt bestyrelsen i DSRA ved, foreligger der ingen statistik, der påviser, at tidligere godkendte ombygninger er grunden til færdselsulykker. De ulykker, der måtte have været, skyldes førerfejl - fejl der på ingen måde kan afhjælpes i hverken en synshal eller af en prøvningsinstans. 


Derfor har vi 2/4-2019 sendt nedenstående høringssvar til Færdselsstyrelsen, i håbet om at der tages hånd om de uhensigstmæssige konsekvenser.

Kære Linette Egelund

På vegne af DSRA (Danish Street Rod Association) vil jeg gerne takke for, at vi får mulighed for at kommentere på dette materiale, som er sendt i offentlig høring.
Venligst se vores kommentarer for de nævnte afsnit i bilag 1 som følger:
A.0.3. Støj
Her bliver der foreslået en kraftig skærpelse i hidtidig praksis, hvor der først kræves egentlig støjmåling ved effektforøgelser over 20% (tidligere først over 40%), eller hvor standstøjtal for basisbil efter metode IV er overskredet med mere end 3dB(A).
Denne skærpelse vil igen væsentligt fordyre synet af vores biler, og behovet skærpelsen (både om fang og metode) har vi svært ved at forstå. Af alle vores kommentarer, er dette nok vores største bekymring.
A.0.3.3. Bil registreret første gang før den 1. juli 1969
Dette vurderes som en væsentlig skærpelse i forhold til nuværende krav.
Det vurderes ikke rimeligt, at der for ombyggede biler skal stilles disse skærpede krav, specielt hvis man sammenligner for hvad der gælder for replica-biler. Hvorfor skal vi forskelsbehandles?
A.1. Motoreffektforøgelser op til 20%
Det er en helt unødig skærpelse, at enhver form for effektforøgelse kræver en rapport fra en prøvningsinstans. Det er bekymrende, at dette ikke kan overlades til sysvirksomheden. Dette betyder reelt, at et ændret luftfiler (selv på en gammel veteranbil), som giver 1 HK (måske) mere effekt, kræver en rapport fra en prøvningsinstans.
D.1. Særlige krav til fjedre, støddæmpere …
Det bør være muligt at skifte fjedre til anden type, uden at det afstedkommer, at bilen anses for en sammensat bil. Det er meget almindeligt, at ældre personbiler, der er født med bladfjedre, ønskes ombygget med hjulophæng af anden type.
E. Udskiftning af bremsesystem
Det bør specificeres, at ved ombygning til bremsesystem, som er overflyttet fra kraftigere variant, kan kontrollen udføres alene som visuel kontrol af, at alle dele er korrekt monteret.
Det bør overvejes, om denne kontrol kan ske ved en synsvirksomhed.
F.2. Ændring af totalvægt/akseltryk
Det bør generelt være muligt at forøge tilladt totalvægt og tilladte akseltryk uanset hvilken motor, der ender med at blive ilagt. 
Komponenter i hjulophæng m.v. vurderes at være lige egnede til vægten uanset den monterede motor.
K. Sammensat bil
Der mangler mulighed for, at bil, som allerede er godkendt med konstruktive ændringer (og heraf følgende ny teknisk årgang) kan godkendes igen med nye ændringer, uden at der skal fastsættes ny teknisk årgang.
K.0.1. Bil, hvor karrosseri/chassisramme ikke er ændret og K.0.2. Bil med ændret karrosseri/chassisramme
Generelt mener vi, at grænsen for, hvornår en bil betragtes som en sammensat bil, er for snæver. Vi vil forslå, at der for K.0.1 skal gælde alle tre ændringer, hvis bilen betragtes som sammensat, og for K.0.2 at to ud af de tre. Husk på, at blot små forstærkninger af en chassisramme vil betyde, at man havner i K.0.2, og dermed er meget begrænset i, hvad man kan gøre, uden ny årgang, afgift mv.
Vi savner desuden to præciseringer:
  • Ved hjulophængets ”princip”, formoder vi, at der menes, at der skelnes mellem stiv aksel, dobbelt bærearme, McPerson, osv?
  • Omkring motorens ”konfiguration”, formoder vi at der menes, ”cylindernes konfiguration” (f.eks. om det er rækkemotor, boxermotor, V-motor, osv)?
 
Vi håber I vil tage vores kommentarer til efterretning. Såfremt der er ønske/behov for afklaring/præcision af vores kommentarer, står vi naturligvis gerne til rådighed.


Med venlig hilsen
Flemming Horn Nielsen
Myndighedskoordinator i DSRA
 
Download som .pdf herunder:
Klik her for at få dit eget GoMINIsite