DSRAs kommentarer til høring og supplerende høringer om:
Forslag til lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer
(ny køreteknisk godkendelsesproces)

DSRA har gennem mange år arbejdet for at få et sæt regler for den tekniske godkendelse, samt en rimelig ordning til fastsættelse af registreringsafgift, af biler, der er ombygget i sådan en grad, at de har mistet deres tekniske identitet og derved også har mistet den identitet, der tidligere var betalt afgift af. Disse biler er, ligesom andre veteranbiler, hobbykøretøjer, der kun udgør en marginal del af den samlede trafik i Danmark

Før det, var det en uigennemskuelig og besværlig proces, hvorfor mange biler blev ombygget, uden at det blev registreret korrekt, og det samme gjaldt for importerede ombyggede biler – men for at komme væk fra den tilstand af lovløshed, indgik DSRA et samarbejde med trafikstyrelsen for at få et sæt klare regler for den tekniske godkendelse.

Samarbejdet vedrørende teknisk godkendelse mellem Færdselsstyrelsen og DSRA, samt andre interessenter, endte med tilføjelsen af kapitel 18.05 i "Vejledning om syn af køretøjer" (https://www.fstyr.dk/~/media/6AB6849D46314C5EB708124CFC3051F2.ashx). Heri indgik de tekniske krav og kontrol- og afprøvningsmetoder til godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser, men kun som vejledende - derfor sendte Færdselsstyrelsen 19/3-2019 et bekendtgørelsesudkast under titlen "bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område" i høring, som DSRA har svaret på, se mere på /DSRA-om-udkast-til-bekendtg%c3%b8relse-TS20000-00188.

I det følgende arbejde har Færdselsstyrelsen sendt "forslag til lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (ny køreteknisk godkendelsesproces)" (https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/2540023f-08b0-4059-a488-8f4fd4224d83/H%C3%B8ringsbrev%20-%20eksternt%20h%C3%B8ring.pdf) i høring, som DSRA har svaret på.

DSRA synes, at Færdselsstyrelsen overimplementerer EU-forordning 858/2018, med nogle urimelige stramninger, som medfører - for ejerne af ombyggede køretøjer - nærmest uoverskuelige økonomiske konsekvenser.

Derfor har vi 21/1-2020 sendt nedenstående høringssvar til Trafik- og Boligministeriet, i håbet om at der tages hånd om de uhensigstmæssige konsekvenser.

Kære Amalie Kipp

På vegne af DSRA (Danish Street Rod Association) vil vi gerne takke for, at vi får mulighed for at kommentere på dette materiale, som er sendt i offentlig høring. Vores kommentarer vedrører kun ombygning af ibrugtagne biler, og vi har således udeladt at kommentarer på øvrige forhold.

Det er vores anbefaling, at lovforslaget ikke vedtages i sin nuværende form.

De udsendte materialet kan være svært at forstå for en interesseorganisation som os. Vi har ikke de juridiske kompetencer, som Færdselsstyrelsen råder over, og har forsøgt på bedste vis at gennemgå og kommentere materialet.

Helt overordnet set, er vi meget bekymret for dette forslag, som vi mener, er en unødvendig overimplementering af EU forordning nr. 858/2018 , og som rammer uhensigtsmæssigt vores nuværende regler omkring nationale individuel godkendelse af ombyggede ibrugtagne biler. Vores hovedbekymringer vedrører flg:
  1. Bortfald af VOSAK – herunder især 18.04 og 18.05
Som vi læser materialet, vil §68, D i Færdselsloven falde bort, og med det også Bekendtgørelse 594 og 493 af 26/4 2019, hvilket igen betyder, at detailforskrifterne og dermed ”Vejledningen om Syn af Køretøjer”, November 2019, også bortfalder. Vi mener, at det er utroligt uheldigt, hvis vejledningens afsnit 18.04 (Replica-biler) og 18.05 (Ombyggede biler og motorcykler) udgår. Især sidstnævnte har vi i samarbejde med Færdselsstyrelsen brugt utrolig mange kræfter på de seneste par år, og har her fået skabt et fornuftigt og ansvarsfuldt nationalt redskab for sådanne biler. Og husk på, at disse regler stammer helt tilbage fra 1987, hvor vi allerede dengang så et behov for nationale regler.
Disse regler har virket fornuftigt og hensigtsmæssigt i mange år, og vi vil gerne på det kraftigste opfordre til, at de bibeholdes. Faktisk har vores søsterorganisation i Tyskland bedt om en oversættelse af reglerne, og de er nu i Tyskland i færd med at foreslå tilsvarende nationale regler. Og som EU reglerne er nu, kan de ikke løfte opgaven for borgerne. Vi må og skal bibeholde vores nationale regler for ombyggede ibrugtagne biler.
Det skal tilføjes, at forordning 858/2018, artikel 45, afsnit 1, netop tillader individuelle nationale godkendelser, såfremt der er ”pålagt relevante alternative krav”. Detailforskrifterne og ”Vejledning om Syn af Køretøjer” jo er et glimrende dokumenter til at håndtere dette.
  1. Prøvningslaboratorier burde stadig kunne håndtere individuelle godkendelser
Ifølge forordning 858/2018, artikel 44 samt tillæg 2 til del 1 til bilag II (med særligt fokus på afsnit 2.3.b), er der jo slet ikke krav om, at individuelle godkendelser skal udføres af en akkrediteret Teknisk Tjeneste. Prøvningsrapporten skal alene opfylde kravene punkt 5.10.2 i standard EN ISO/IEC 17025: 2005, hvilket jo svarer til det krav, som Færdselsstyrelsen i dag har til certificering af Prøvningsinstanser. Selvfølgelig kan arbejdet sagtens udføres af en Teknisk Tjeneste, men for området omkring nationale individuelle godkendelser, bør der ikke være krav om akkreditering. Vi opfordrer i særlig grad til, at Færdselsstyrelsen er opmærksomme på dette. Vi forstår godt, at det er besnærende for Færdselsstyrelsen at ensrette reglerne mht brug af og krav til Tekniske Tjenester, men det er altså en ganske voldsom ændring for de nationale regler, med høje omkostninger (se nedenfor) og meget administration til følge. Med andre ord, er vi rigtig kede af, at et system/regelsæt som til dato har fungeret fint, nu ændres til ulempe for borgerne, uden en egentlig grund andet end ensretning.
  1. Nye høje omkostninger for borgerne
Hvis lovudkastet bliver vedtaget, som det er formuleret i dette udkast, bliver det dyrt for borgerne – meget dyrt. Vi rammes på to områder mht omkostninger:
·         Udgiften til akkreditering af Tekniske Tjenester inden områderne omkring ombygning af ibrugtagne køretøjer bliver voldsom høj (i størrelsesordenen 1 mill  kr for de Tekniske Tjenester, som ønsker at blive akkrediteret inden for disse områder). Og der er kun relativ få kunder (ibrugtagne ombyggede biler), til at betale dette. De dialoger, som vi forstår, der har været med Danark, giver os langt fra ro i maven til, at dette lander på et pragmatisk og fornuftigt leje. Desuden, vil Tekniske Tjenester formodentligt have svært ved at se et fornuftigt forretningsgrundlag inden for disse biler, hvorfor vi med stor sandsynlighed kommer i en situation, hvor Tekniske Tjenester slet ikke kan eller vil være i stand til at hjælpe os.
·         Udgiften til den individuelle sagsbehandling i Færdselsstyrelsen ifm synsprocessen. Ikke kun til at dække de direkte omkostninger, ved de mange medarbejdere, som Færdselsstyrelsen skal have ansat til at opfylde sine forpligtelser i hht lovudkastet, men også indirekte omkostninger til f.eks. et nyt IT system. Som lovudkastet er lige nu, aner vi ikke hvor slemt dette bliver, men det vil formodentligt være tale om flere tusinde kr.
At få godkendt en ombygget bil i Danmark i dag, er i forvejen eksorbitant dyrt sammenlignet med andre EU lande. Vores medlemmer betaler i dag typisk 30-40.000 kr. pr bil. At skulle se frem til en voldsom stigning i disse omkostninger, vil med stor sandsynlighed slå vores elskede hobby ihjel. Og helt uden en saglig grund. Man kan også frygte, at nogle borgere vil føle sig presset til omgå reglerne, og ikke få synet sit køretøj på ansvarlig vis, hvilket i sidste ende kan bringe færdselssikkerheden i fare.
 
Vi håber, at I vil tage vores kommentarer til efterretning. Såfremt der er ønske/behov for afklaring/præcision af vores kommentarer, står vi naturligvis gerne til rådighed.

Med venlig hilsen
Morten Jønsson - Formand for DSRA
Flemming Horn Nielsen – Myndighedskontaktperson for DSRA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efterfølgende er ændringslovforslaget revideret, og sendt i supplerende høring den 10. februar, se mere på https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63730

Desværre lader det til, at mange af de kommentarer og spørgsmål, der er kommet i de 25 høringssvar (se dem her via https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/63590), ikke er taget til efterretning, da Transport- og Boligministeriet ikke har medtaget eller kommenteret på dem i den supplerende høring.

Derfor har vi 24/2-2020 sendt nedenstående suplerende høringssvar til Trafik- og Boligministeriet:
Kære Amalie Kipp

På vegne af DSRA (Danish Street Rod Association) vil vi gerne takke for, at vi får mulighed for at kommentere på dette materiale, som er sendt i offentlig høring. Vores kommentarer vedrører kun ombygning af ibrugtagne biler, og vi har således udeladt at kommentarer på øvrige forhold.

Stillingtagen til kommentarerne fra første høringsrunde:
Ved sidste høringsrunde, havde mange organisationer lagt stort arbejde i at kommentere på lovforslaget. Man må konstatere, at rigtig mange af de kommentarer og spørgsmål som kom i de 25 høringssvar, ikke er medtaget eller kommenteret i det nye udkast. Det er bekymrende, og det anbefales, at Transport og Boligministeriet giver forklaring og/eller svar på, hvorledes I forholder jer til de mange kommentarer og spørgsmål, som er kommet frem.

Nationale krav for individuelt godkendelser for ibrugtagne køretøjer:
Af det nye lovforslag fremgår det, at Færdselsstyrelsen Transportministeren kan lave nationale regler for individuelle nationale godkendte køretøjer. Det ville være til stor hjælp, om Transport og Boligministeriet kan bekræfte, at de nuværende nationale krav til ombyggede ibrugtagne køretøjer – således som beskrevet i VOSAK 18.05 – bibeholdes. Som vi skrev i vores tidligere høringssvar, er der de sidste par år lagt store kræfter i at få udfærdigede disse regler i samarbejde mellem Færdselsstyrelsen, prøvningsinstanser og bilorganisationerne. Ikke at benytte det fremadrettet vil være et stor spild af ressourcer for alle parter, og vil kaste mange motorentusiaster ud i stor usikkerhed

Tredjepartsorgan vs. Teknisk Tjeneste vs. Prøvningsinstans:
Følgebrevet og udkastet til lovteksten er ikke helt i samklang for så vidt angår den (som vi forstår det) opblødning, som foreslås omkring akkreditering. Begrebet Tredjepartsorgan er svært at forstå, og i andre bekendtgørelser (omkring trykbærende udstyr) kræves faktisk akkreditering – noget som vi (jvf vores tidligere høringssvar) stærkt vil fraråde bliver et krav for instanser, som varetager ombyggede ibrugtagne køretøjer.
Det nye lovforslag gør måske tingene en anelse mere kompliceret og svært at gennemskue. Vores forslag er, at man ganske enkelt kun operer med begrebet Teknisk Tjeneste, og at der i gives klare anvisninger for, hvorledes kravene er for verificering og akkreditering inden områder beskrevet i §1 a til c. Som nævnt i vores tidligere høringssvar, finder vi de nuværende regler og krav for Prøvningsinstanser rigeligt tilstrækkelige, dvs at kravet for en Teknisk Tjeneste, der sagsbehandler en individuel national godkendelse af et ombygget ibrugtaget køretøj,  ikke bør kræve akkreditering for området!

Tidsplan:
Det er svært at gennemskue, hvad tidsplanen præcist er for det videre forløb. Desuden nævnes en overgangsordning, som ikke er særlig konkret. Er det muligt at få dette præciseret?

Økonomisk konsekvens for borgerne:
Det er stadigt noget usikkert, hvad den økonomiske konsekvens bliver for den enkelte borger – herunder sagsomkostningen til Færdselsstyrelsen. Kunne man forstille sig, at Færdselsstyrelsen allerede nu lægger et loft over, hvad denne omkostning måtte blive?

Vi håber, at I vil tage vores kommentarer og spørgsmål til efterretning. Såfremt der er ønske/behov for afklaring/præcision af vores kommentarer, står vi naturligvis gerne til rådighed.

Med venlig hilsen
Morten Jønsson - Formand for DSRA
Flemming Horn Nielsen – Myndighedskontaktperson for DSRA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efterfølgende har Færdselsstyrelsen udsendt en række bekendtgørelser, se mere her: DSRA om høringer til supplerende bekendtgørelser til lov om godkendelse og syn af køretøjer


Devsærre er det endnu ikke tydeligt for os, om man har taget vores indlæg til efterretning, da der stadig mangler at blive udsendt en bekendgørelse, der direkte vedrører godkendelser af ombyggede ibrugtagene køretøjer med konstruktive ændringer.

Vi arbejder videre på sagen.

På bestyrelsens vegne,
foreningssekretæren.

Klik her for at få dit eget GoMINIsite