Vedtægter for DSRA.
 
§1 Navn og hjemsted: 
Foreningens navn er Danish Street Rod Association (forkortet som DSRA). Foreningen drives som kontingentforening og adressen er formandens. 
 
§2 Mission – Vision – Strategi
Stk.1. Mission - Hvad er formålet med DSRA?: 
At fremme og støtte op om street rod/hot rod hobbyen (ombyggede biler hvis oprindelses år er fra før 1949) i Danmark.
Stk. 2. Vision - Hvad er det vi ønsker?:
DSRA er en paraplyorganisation (ikke en klub) som bredt støtter op om klubber og medlemmer, som har street rod/hot rod som hobby. Vi ønsker at bevare og udbygge de rammer og vilkår, som er omkring vores hobby, herunder godkendelser og afgifter.
Stk. 3. Strategi - Hvilke aktiviteter har DSRA til at understøtte sin mission og vision?:
 • Talerør og proaktivt opfølgende i forhold til myndigheder og andre interessenter, både hvad angår generelle vilkår, og sager opstået over for et enkelt medlem. Hvor dybt DSRA går ind i en enkelt sag, afgøres af bestyrelsen.
 • Repræsenterer Danmark i den fælles europæiske organisation ESRA (European Street Rod Organisation).
 • DSRA afholder ikke nødvendigvis det årlige, nationale træf, men sikrer koordination og kommunikation omkring træf afholdt af klubber eller grupper af medlemmer. Kommunikationen omkring dette foregår primært på den årlige generalforsamling. Såfremt et træf samtidig designeres som et nationalt DSRA-træf, gives en underskudsgaranti på op til 10.000 kr.
 • DSRA sikrer, at der afholdes det store fælles europæiske træf i Danmark efter aftale med ESRA. Budgettet kan være i DSRA regi eller hos den arrangerende klub eller træfkomité.
 • DSRA har en hjemmeside (www.DSRA.dk) til oplysninger omkring klubbens virke. Desuden findes her også medlemslisten på en lukket side, som kun medlemmer har adgang til.
 • DSRA har en lukket Facebook gruppe (kun for medlemmer), hvor løbende dialog og beskeder gives. Medlemmerne optages i gruppen ved, at de selv anmoder om det, og først optages, når kontingentet er betalt.
 • Det er medlemmets ansvar at gøre kassereren opmærksom på evt. skift af e-mail adresse. E-mail udsendt til medlemmet, til den adresse som er opgivet af medlemmet til kassereren, betragtes som lovligt fremsendt post.
 
§3 Medlemmer: 
Som medlem kan optages enhver, der har interesse for Street Rods, dvs. ombyggede biler fra før 1949. 
 
§4 Eksklusion: 
Stk. 1. Et medlem, der bevidst skader foreningens navn eller groft forulemper andre medlemmer kan ekskluderes af et flertal på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. 
Stk. 2. Medlemmerne er forpligtede til at overholde færdselslovgivningen samt eventuelle betingelser i forbindelse med arrangementer afholdt under polititilladelse. Såfremt et medlem ikke overholder disse forpligtelser, kan medlemmet ekskluderes. 
 
§5 Generalforsamling: 
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og kan enten være ordinær eller ekstraordinær. Begge former for generalforsamlinger er beslutningsdygtige, uanset antallet af fremmødte – dette gælder dog ikke på generalforsamlinger, hvor der stilles mistillidsvotum til tillidsposter, hvor mindst 1/3 af medlemmerne skal være til stede. Ved afstemninger sker vedtagelser ved simpelt flertal, dog kræver vedtagelse af ændringsforslag til vedtægterne og mistillidsvotum 2/3 flertal. 
Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, og den indkaldes med mindst 3 ugers varsel. 
Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. 
Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 3 ugers varsel, når mindst 1/3 af medlemmerne eller en enig bestyrelse fremsætter ønske herom. 
Stk. 5. På generalforsamlingen kan kun rettidigt betalende medlemmer deltage og stemme. Der kan dog gives dispensation til relevante gæster til at overvære hele eller dele af generalforsamlingen uden stemmeret, hvis bestyrelsen er enstemmigt enige herom.
 
§6 Bestyrelsen – roller og ansvar: 
Stk. 1. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en to-årig periode, forskudt afhængig af poster, og består af formanden og foreningssekretær, som er på valg i lige årstal, samt kasserer og myndighedskontaktperson, som er på valg i ulige årstal. Deres roller/ansvar er som følger:
Formand:
 • Generel varetagelse af medlemmernes interesser.
 • Talerør overfor medlemmerne.
 • Sikrer indkaldelse til den årlige generalforsamling – herunder dagsorden.
 • Sikre indkaldelse til bestyrelsesmøder - herunder dagsorden.
 • Sikre, at der tages referat til generalforsamling og bestyrelsesmøder.
 • Sikrer sig koordination bestyrelsen imellem, samt løbende inddragelse af medlemmer i det omfang en sag eller emne kræver det.
Kasserer:
 • Ansvarlig for budget, regnskab og medlemsliste.
 • Administration af kontingentbetaling.
 • Administrere medlemslister på hjemmesiden og i Facebookgruppen.
Myndighedskontaktperson:
 • Varetager kontakten til relevante myndigheder – primært Trafikstyrelsen og Skat.
 • Holder sig opdateret omkring ændringer i love og bekendtgørelser samt varetage høringssvar og anden aktivitet ved tilblivelse/ændring af rammer og vilkår, som påvirker hobbyen.
 • Rådgive medlemmerne om myndighedsforhold og regler
 • Repræsentere DSRA over for myndighederne generelt, og evt. et enkelt medlem i specifikke sager (f.eks. motorankenævnet).
 • I nødvendigt omfang koordinere indsatsen med andre interesseorganisationer (f.eks. d FDA og Motor Historisk Samråd).
Foreningssekretær:
 • Sikre sig, at webside og Facebook gruppe fungerer effektivt samt assistere medlemmerne i brugen heraf.
 • Løbende udvikle vore kommunikationsplatforme.
 • Administrere foreningens vedtægter.
 • Arkivere foreningens referater.
Stk. 2. Ved stemmelighed i bestyrelsen, er formandens stemme afgørende.  
Stk. 3. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i utide, kan den øvrige bestyrelse udpege en midlertidig suppleant blandt medlemmerne. 
Stk. 4. Bestyrelsen udnævner en ESRA-kontaktperson. Denne person kan eventuelt være udenfor bestyrelsen. ESRA-kontaktpersonens rolle/ansvar er som følger:
 • Deltage i den løbende kommunikation ESRA repræsentanterne imellem, herunder aktivt at kommunikere om de danske forhold.
 • Løbende orientere bestyrelsen og medlemmerne om relevante aktiviteter på det europæiske plan (f.eks. omkring ESRA træffene).
 • For så vidt det er muligt, deltage i de 2 årlige ESRA konferencer.
Stk. 5. Såfremt der stilles mistillidsvotum til et eller flere medlemmer af bestyrelsen eller et af bestyrelsen udpeget medlem til en tillidspost, skal dette vedtages på en retmæssigt indkaldt generalforsamling med deltagelse af mindst 1/3 af alle medlemmer, og ved mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte.
Stk. 6. Bestyrelsen er bemyndiget til;
 • At udpege to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene altid er kassereren, til i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender.
 • Ved udbetalinger og overførsler fra klubbens konti, opretter kassereren betalingen via bank eller Mobile Pay konto, hvorefter et udpeget bestyrelsesmedlem endeligt godkender betalingen.
 • At udpege to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene altid er kassereren, til i fællesskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom.
Bestyrelsen er ikke bemyndiget til at optage lån og kreditter, uden at dette er godkendt på en ordinær generalforsamling inden indgåelse af aftalen. Aftalens beløbsstørrelse og løbetid skal godkendes af generalforsamlingen.
 
§7 Kontigent: 
Stk. 1. Foreningens årlige kontingent for næstkommende år fastlægges til den årlige generalforsamling. Beløbet skal indbetales senest 5 bankdage inden den ordinære generalforsamling. Beløbet skal indbetales på reg.nr 5376, kontonr, 0312370 eller via Mobilepay. Beløbets størrelse afhænger ikke af, om man er enkeltperson eller par og antallet af biler. 
Stk. 2. Et medlem må ikke være mere end 1 måned bagud med kontingentbetalingen. Ikke rettidig indbetaling kan medføre udelukkelse af foreningen. 
Stk. 3. Uanset hvornår man bliver medlem af foreningen i løbet af et kalenderår, betales det fulde årlige kontingent. 
 
§8 Regnskab:
Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren fører regnskabet samt medlemslisten. 

§9 Foreningens opløsning:
Stk. 1. Forslag til foreningens opløsning kan kun stilles på en generalforsamling ihht. §5.
Stk. 2. Foreningens opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling min. 12 måneder efter at forslaget er stillet.
Stk. 3. Foreningens opløsning kan kun vedtages under reglerne for mistillidsvotum; mindst 1/3 af medlemmerne er fremmødte, mindst 2/3 flertal herfor.
Stk. 4. Kun medlemmer igennem de, op til afstemningen, seneste 5 sammenhængende år, kan stemme om opløsning.
Stk. 5. Ved en vedtaget opløsning af foreningen, deles foreningens midler ligeligt imellem MhS – Motorhistorisk Samråd, og FDA – Forenede Danske Amerikanerbilklubber.
Stk. 6. Vedtægter om foreningens opløsning kan ikke ændres på en generalforsamling, hvorpå der også stilles forslag for eller stemmes om foreningens opløsning.


 
Vedtægtsændringer:
Vedtægterne er vedtaget ved den stiftende generalforsamling den 07.06.1996.
Vedtægterne er ændret ved generalforsamlingen den 24.01.1998.
Vedtægterne er ændret ved generalforsamlingen den 10.02.2001. 
Vedtægternes §3, §5, stk. 1 §6, stk. 4 og stk. 5 er ændret ved generalforsamlingen den 24/01-2015.
Vedtægternes §2, §6, stk.1, stk.2, stk.3, stk.4 og §7, stk.1 er ændret ved generalforsamlingen den 4/2-2017.
Vedtægternes §6, stk.6 er tilføjet ved generalforsamlingen den 24/2-2018.
Vedtægternes $2, stk3., pkt. 3 og pkt. 4 er ændret ved generalforsamlingen den 1/2-2020.
Vedtægternes §6, stk.1 (bestyrelsens opgavefordeling) er ændret ved generalforsamlingen den 26/2-2022.
Vedtægternes §5, stk.5 (deltagere i generalforsamlingen), §6, stk. 6 (arbejdsgange for foreningskontoen) og §7, stk. 1 (frist for kontingentindbetaling) er ændret og §9 (foreningens opløsning) er tilføjet ved generalforsamlingen den 25/2-2023. 
Klik her for at få dit eget GoMINIsite