DSRA har gennem mange år arbejdet for at få et sæt regler for den tekniske godkendelse, samt en rimelig ordning til fastsættelse af registreringsafgift, af biler, der er ombygget i sådan en grad, at de har mistet deres tekniske identitet og derved også har mistet den identitet, der tidligere var betalt afgift af. Disse biler er, ligesom andre veteranbiler, hobbykøretøjer, der kun udgør en marginal del af den samlede trafik i Danmark.

Før det, var det en uigennemskuelig og besværlig proces, hvorfor mange biler blev ombygget, uden at det blev registreret korrekt, og det samme gjaldt for importerede ombyggede biler – men for at komme væk fra den tilstand af lovløshed, indgik DSRA et samarbejde med trafikstyrelsen for at få et sæt klare regler for den tekniske godkendelse, og med SKAT for at få et sæt rimelige afgiftsregler.

Samarbejdet vedrørende afgift mellem SKAT og DSRA endte med en ordning, der vægter bilens hoveddele efter alder, og ud fra den vægtning, tildeles bilen en ”teknisk vurderet årgang”, som danner grundlag for afgiftfastsættelsen; man finder en tilsvarende udstyret bil i den  årgang, som bilen er teknisk vurderet til, og betaler fuld afgift magen til den (og ikke 40%, som ellers er loftet over veteraner, uanfægtet at den tekniske vurderede årgang også fastsætter den ombyggede bil som værende veteran).
Senere kom så indførelsen af fradraget/tillæg til registreringsafgiften ud fra bilens energieffektivitet – den såkaldte brændstofafgift - der refunderede kr.4000,- pr. km/l bilen kørte mere end 16km/l, eller pålagde kr.1000,- pr. km/l mindre end 16km/l – se den tidligere lovtekst i Lov om registreringsafgift af motorkøretøjer, §4 stk. 2 + 3.
Det gjorde, at folk normalt betalte 5-6000,- i brændstofafgift, altså oveni den fulde afgift af bilens teknisk vurderede årgang.
Det betød, at vores medlemmer normalt betalte ca. kr.25-50.000,- i samlet registreringsafgift, for at få sin bil på plader – ud over de udgifter, der også er til den tekniske godkendelse af bilen, der ofte koster kr.30-60.000,-.

Alle resultaterne af samarbejdet mellem SKAT og DSRA har man med den nye registreringsafgiftslov valgt at se fuldstændig bort fra. Vedtagelsen af loven 9. november 2017 (til ikrafttræden 16. november) resulterede i visse tilfælde med en merafgift på op mod 300%!

Derfor gjorde både vi, i svar til høringssvar til L4, se s.50, og andre interessenter (AutoConsult- s.4, Forenede Danske Amerikanerbilklubber- s. 53, FDM- s. 55, og Motorhistorisk Samråd- s. 96) opmærksom på, hvad der måtte være en utilsigtet fejl, bl.a. ved AutoConsults kommentar ”AutoConsult opfordrer derfor til, at biler, hvor der skal betales ny registreringsafgift som følge af konstruktive ændringer, fritages fra de foreslåede ændringer af tillæg og fradrag for brændstofforbrug.”.
Hertil svarer Skatteministeriet bekræftende, citat:
For biler og motorcykler, der er blevet ombygget i et sådant omfang, at de efter registreringsafgiftslovens bestemmelser skal afgiftsberigtiges som nye, vil den foreslåede ophævelse af registreringsafgiftslovens § 10, stk. 2, (nyprisbestemmelsen), i visse tilfælde kunne resultere i en registreringsafgift, der er betydeligt højere end efter gældende regler.
Dette er ikke hensigten med lovforslaget, og der vil derfor blive stillet et ændringsforslag, der bevarer nyprisbestemmelsen for køretøjer, der er blevet ombygget i et sådant omfang, at de efter registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 5, skal afgiftsberigtiges på ny. Ændringsforslaget vil desuden omfatte køretøjer, der ikke tidligere har været registreret her i landet, hvor nyprisbestemmelsen også foreslås opretholdt.
” citat slut.
Modsat vores forhåbninger, og udmeldingerne fra Skatteministeriet i ovenstående citat fra svar til høringssvar til L4 (s.4-5), er det ikke blevet rettet med den foreslåede L29.

Ydermere er der i L29 indført en grænse for importerede biler, som ikke er indregistrerede i Danmark fra ny, der skal følge de for nyere biler gældende brændstofafgiftsregler, men uden mulighed for nedskrivning som følge af værditabet. Det betyder reelt, at alle biler over 35 år, der importeres efter den 2. oktober 2017 og frem, og som ikke står som af Skatteministeriet defineret som ”originale”, tillægges de nye, væsentligt højere afgifter - trods udmeldingen ”… Dette er ikke hensigten…”.

DSRA finder det bekymrende, at man fra Skatteministeriets side vælger at se bort fra alle de kommentarer, der har været fra interesseorganisationerne, at man ikke længere lever op til sine egne udmeldinger, og at man indfører en skæringsdato for, hvornår det herefter skal være urimeligt dyrt, med op til 300% forøgelse, at importere en bare marginalt ombygget veteran.

Hvis L29 vedtages, som det ligger, vil det resultere i et utroligt hårdt slag for vores motorhistoriske hobby.
DSRA forudser, at de direkte konsekvenser bliver, at folk igen vil se sig nødsaget til at omgå loven, da der for den enkelte ikke længere vil være rimelighed i de afgifter, der opkræves ved ombygning af ældre køretøjer. Og det finder vi meget sørgeligt, da vi faktisk var nået et niveau, hvor det var muligt for vores medlemmer at få deres ombyggede biler godkendt og afgiftet.

Derfor har vi 6/11-2018 sendt nedenstående brev til Skatteudvalget, i håbet om at der tages hånd om de uhensigstmæssige konsekvenser.
Til medlemmerne af Folketingets Skatteudvalg.
 
Danish Street Rod Association (DSRA) gør jer hermed opmærksom på vores bekymringer i forbindelse med behandlingen af L29, der er fremsat og som skulle tage højde for de uheldige konsekvenser, der har været med vedtagelsen af L4 (lov 1195 af 3. oktober 2017). Vores bekymringer vedrører reglerne for importerede biler over 35 år, der ikke kan betragtes som originale.
Der er en voksende interesse for at blive ejer af en veteranbil – for at holde historien i live – og oftere ønsker folk at have noget unikt, hvorfor disse biler ombygges, eks. med tidstypisk ekstraudstyr eller for at kunne deltage i historiske motorløb, som bl.a. Classic Race Århus, Copenhagen Historic Grand Prix, Munkebjerg Hill Climb, Vestjydsk Grusbaneløb og Rømø Motorfestival.
Som fremsat, tager L29 ikke hånd om de uheldige konsekvenser, som DSRA, Autoconsult, Motorhistorisk Samråd (MhS), Forenede Danske Motorejere (FDM) og Forenede Danske Amerikanerbilklubber (FDA) gjorde opmærksom på tidligere, både i forbindelse med behandlingen af L4 og forud for L29:
  • L29 indfører den såkaldte nyprisbestemmelse, der skal sikre, citat ”at den afgiftspligtige for brugte køretøjer ikke kan overstige den oprindelige nypris” – men som L29 er fremsat, gælder dét, i tilfælde med bare marginalt ombyggede veteraner, kun registreringsafgiften, og ikke tillægget/fradraget for effektivitet (den såkaldte brændstofafgift).
  • Som L29 er fremsat, indføres en grænse for importerede biler, som ikke er indregistrerede i Danmark fra ny, der skal følge de for nyere biler gældende afgiftsregler, men uden mulighed for nedskrivning som følge af værditabet. Det betyder reelt, at alle biler over 35 år, der importeres efter den 2. oktober 2017 og frem, og som ikke står som af Skatteministeriet defineret som ”originale”, tillægges de nye, væsentligt højere afgifter – trods udmeldingen ”… Dette er ikke hensigten…” i Skatteministeriets svar til høringssvar (https://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/L4/bilag/13/1805418.pdf, s.4-5).
  • En veteran, ombygget eller original, anvendes ens med kørsel på ca. 1500km/år, og bidrager derfor ubetydeligt til forureningen. Derfor mener vi, at der ikke burde gøres forskel på, om bilen står som original eller ombygget.
  • Hvis L29 vedtages, som det er fremsat, vil det slå hobbyen ihjel. Det har næppe været intentionen, at – i vores tilfælde mere end 70 år – gamle biler skal rammes af brændstofafgifter, som var det en ny bil.
Som borger vil det reelt betyde, at hvis den veteranbil, man har drømt om, og som skiller sig ud fra mængden ved at være ombygget, importeres – eller ombygges i sådan en grad, at den skal afgiftes på ny, men stadig vurderes ældre end 35 år – vil den gamle bils brændstofafgift komme til at skulle beregnes, som hvis bilen havde været helt ny, og med den lavere effektivitet vil det betyde, at de fleste biler vil komme til at koste kr.40-90.000,- alene i brændstofafgift.
Det strider direkte imod idéen om, at det ikke skulle blive dyrere end de tidligere regler.
Derfor indstiller vi, at man fjerner begrænsningerne for ombyggede veteraner, der er blevet indskrevet i L29, og derved sidestiller alle veteraner, da der er tale om hobbykøretøjer, uanset om de er helt originale eller ombyggede, og uanset hvornår de importeres.
For yderligere information, se mere på http://www.dsra.dk/DSRA-om-L4-og-L29

På bestyrelsens vegne,
formand
Morten Jønsson.

 
Vores henvendelse blev debateret på det efterfølgende skatteudvalgsmøde 8/11-2018, hvortil Skatteminisiter Karsten Lauritzen svarede bl.a. dette:

... Danish Street Rod Association (DSRA) anfører i sin henvendelse, at DSRA finder det urimeligt, at ombyggede køretøjer ældre end 35 år, der importeres, får beregnet tillæg i registreringsafgiften for dårlig brændstoføkonomi, som var de nye køretøjer. De køretøjer, som DSRA omtaler, er imidlertid ikke veterankøretøjer. Det er i stedet køretøjer, der f.eks. er ombygget med tidstypisk ekstraudstyr, og som derfor i afgiftsmæssig forstand er helt almindelige brugte køretøjer af ældre dato – og skal derfor afgiftsmæssigt behandles som brugte køretøjer. Disse køretøjer har grundet deres alder ofte en relativt dårlig brændstoføkonomi, og der skal derfor betales et højt tillæg til registreringsafgiften herfor. 
Det er i overensstemmelse med formålet med forhøjelsen af brændstoftillægget og følger
af de almindelige regler for brugte biler.

...
Der findes dog også ældre, historisk interessante køretøjer, som ikke kan omfattes af reglerne for veterankøretøjer. Jeg vil derfor samtidig undersøge muligheden for, at disse køretøjer ligeledes kan undtages fra det forhøjede brændstoftillæg, hvis de kun anvendes til hobbybrug.

Det er imidlertid vigtigt at afgrænse en sådan udvidelse fornuftigt, da det ellers kan give incitament til at importere ældre køretøjer til almindelig pendlerbrug, til trods for at de har dårlig brændstoføkonomi og mangler moderne sikkerhedsudstyr. Jeg modtager derfor gerne forslag fra organisationerne til, hvordan de relevante køretøjer meningsfuldt kan afgrænses ift. eksempelvis almindelige pendlerbiler af ældre dato.

...
Afslutningsvis vil jeg – til DSRAs bemærkning om interessen for at kunne anvende et historisk køretøj til historiske motorløb – fremhæve muligheden for at købe et prøvemærke til kørsel med et uregistreret køretøj. Der kan købes et prøvemærke, hvis køretøjet er mere end 30 år gammelt og skal anvendes af teknisk-historiske grunde, hvis køretøjet skal anvendes i arrangerede motorløb på baner eller ruter, der er godkendt af politiet, eller hvis køretøjet skal indgå i et almenvelgørende eller almennyttigt arrangement. Ved anvendelse af køretøjet til disse formål vil det ikke være nødvendigt forinden at registrere og betale afgift af køretøjet.

Se hele svaret fra Skatteministeren som .pdf herunder, eller på https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/l29/spm/6/svar/1532340/index.htm (direkte link til dokumentet: https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/l29/spm/6/svar/1532340/1973243.pdf).

I det fortsatte samarbejde med MhS, FDM, FDA, SKAD og DASU fik vi - via Rene Christensen (DF) - endelig hul igennem til daværende Skatteminister Karsten Lauritzen (V), som fik øjnene op for, hvor unødigt komplekst hele veteran-afgiftssystemet er blevet. Det medførte, at Skatteministeren, i samarbejde med Rene Christensen, udsendte følgende pressemeddelelse 26/4-2019: 
https://www.skm.dk/aktuelt/presse/pressemeddelelser/2019/april/beskatning-for-veterankoeretoejer-skal-forenkles

Beskatning for veterankøretøjer skal forenkles
Ministeren:
Reglerne for beskatning af veteranbiler er komplicerede og vanskelige at kontrollere. Derfor lægger skatteministeren og Dansk Folkeparti nu op til en forenkling, hvor det såkaldte originalitetskrav afskaffes.
Veteranbiler skal i dag fremstå som de gjorde, første gang de rullede ud over kantstenen for mindst 35 år siden. Ellers bortfalder de gunstige skattevilkår, der gælder for veteranbiler. Det kan imidlertid ofte være svært at afgøre, hvorvidt en bil reelt er ændret – især hvis der er tale om biler, der har mange år på vejene bag sig.
Derfor foreslår skatteminister Karsten Lauritzen sammen med Dansk Folkeparti nu at forenkle reglerne. Forslaget indebærer, at veteranbiler kun skal leve op til et krav om, at de er over 35 år gamle, mens det såkaldte originalitetskrav afskaffes.
”Med de regler, jeg sammen med Dansk Folkeparti lægger op til, vil det blive nemmere og billigere for bilejerne at kunne nyde deres veteranbiler, ligesom det også bliver lettere at administrere reglerne for Motorstyrelsen. For mig er det en win-win-situation”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.
Dansk Folkepartis Rene Christensen glæder sig over, at danske veteranbilejere fremover kan se frem til mindre komplicerede regler.
”Det har længe været et ønske fra Dansk Folkeparti at forenkle reglerne for ejerne af veteranbiler. Som det er i dag, er reglerne for komplicerede. Derfor ser jeg også frem til at se flere gode, flotte veteranbiler på vejene – uden den enkelte ejer behøver bekymre sig over komplicerede regler”.
Med forslaget vil flere biler blive omfattet af reglerne om veterankøretøjer. Forslaget skønnes derfor at indebære et mindre finansieringsbehov. Det endelige finansieringsbehov skal konsolideres og vil skulle findes indenfor motorområdet.

Desværre har Motorstyrelsen (nu selvstændig, tidl. en del af SKAT), hen over sommeren, foretaget kontrolaktioner ved forskellige træf med Politiets hjælp, bl.a. ved amerikanerbilstræffet i Øster Hurup og ved motorcykeltræffet i Thy.

MhS skriver, i deres nyhedsbrev for September 2019 (udsendt på mail 9/8-2019):
Kontrol uden grundlag
 

I forbindelse med et arrangement i Øster Hurup, har Motorstyrelsens kontrolenhed torsdag den 25/7, været ude for at tjekke veterankøretøjernes originalitet og afgiftsforhold. Straks derefter kunne Motorstyrelsen udsende en pressemeddelelse der fortalte at 2/3-del af de kontrollerede køretøjer havde fejl.
 
Motorhistorisk Samråd er på det nærmeste blevet bestormet med henvendelser om urimeligheden i denne razzia, og vi har derfor straks iværksat en dialog med Motorstyrelsen, og bedt dem om en tilbagemelding på en lang række argumenter der alle taler imod iværksættelsen af sådan en aktion.
 
Gennem vores deltagelse i Motorstyrelsens branchenetværk, kaldet Motorkontaktudvalget, har vi et flertal gange gjort styrelsen opmærksomme på at de krav som ejeren skal overholde, ikke er tilgængelige, og at Motorstyrelsens kontrolaktion derfor ikke er rimelig at gennemføre på et tidspunkt hvor styrelsen ikke selv er klar til det.
 
De følgende områder har vi derfor, i en mail af 6. august 2019, bedt Motorstyrelsen om at se på:
 
1. Ejernes manglende adgang til oplysningerne om eget køretøj
Afgiftsoplysningerne om et køretøj er kun tilgængelige i DMR på køretøjer importeret efter 2012. Originalitetskravet har dog eksisteret siden midt i 90’erne. Motorhistorisk Samråd har bedt om fuld indsigt i disse oplysninger igennem de sidste 2 år. Uden disse oplysninger kan ejeren ikke vide hvilke krav vedkommende er stillet overfor.

2. Fejl og mangler i DMR
Det Digitale Motorregister er i dag fyldt med fejl og manglende oplysninger om de enkelte køretøjer. Det er dels fejl der er overført fra det tidligere CMR, og fejl der er indtastet i forbindelse med Toldsynet i synshallerne. Fejlene i DMR er både stavefejl der indikerer forkerte modelangivelser, forkert årgangsfastsættelse og forkert udstyrsangivelse etc. Ved den nylige ændring af den automatiske første registreringsdato fra 31. december til 1. januar, er der også skabt en forskel på kravene til køretøjerne.
 
Motorstyrelsen har ikke, os bekendt, taget initiativ til at de ovennævnte fejl rettes, omend de er essentielle for at ejeren kan vide hvilket køretøj han ejer, hvordan det er udstyret og dermed hvordan det skal fremstå i dag. 

3. Manglende viden om bilhistorie i Motorstyrelsen
Bilhistorie er et emne hvorom der udgives tusindvis af bøger og artikler årligt, hvor lærde historikere graver sig ned i detaljer om specifikke køretøjers opbygning, og om fabrikker og forhandleres oprindelige arbejde med at sælge køretøjerne. Det er vores ekspertvurdering, at den viden kan en medarbejder fra Motorstyrelsen på ingen måde tilegne sig ved at Google en tilfældig bilmodel.
 
Alt andet lige må resultatet blive en forskelsbehandling borgerne imellem. Det er derfor tillige vores konklusion, at Motorstyrelsen gennemfører en sagsbehandlingen, hvor det er tvivlsomt om afgørelsen er juridisk holdbar.

4. Ny tolkning af lovteksten
Den nye Motorstyrelse har valgt at tolke lovteksten om veterankøretøjers originalitet strammest muligt. Inden opdelingen af SKAT, havde styrelsens sagsbehandlere en anden og mere lempelig tolkning af teksten. Forskellen i de to tolkninger gør at de ejere af veterankøretøjer der i dag kontrolleres, kan blive fanget i en tro på at have styr på betalingen af afgift, og så alligevel få udstedt bøder og ny afgift. 

5. Afklaring af regler for ombyggede køretøjer
Efter et møde i Motorkontaktudvalget i foråret 2019, sagde Motorstyrelsen at de ville nedsætte en arbejdsgruppe der skulle se ombyggede køretøjer, og en eventuel bagatelgrænse /positivliste.
 
Motorhistorisk Samråd har endnu ikke modtaget en invitation til en sådan arbejdsgruppe. Det undrer Motorhistorisk Samråd at man iværksætter en kontrolaktion, samt udsender en efterfølgende pressemeddelelse der skader branchen, når arbejdet med grundlaget for afgørelserne ikke er færdigt. 

6. Krav til originalitet i Detailforskrifter for Køretøjer
Synshallerne foretager i dag de såkaldte toldsyn på importerede veterankøretøjer. Det er ved disse toldsyn, at køretøjets originalitet afgøres på vegne af Motorstyrelsen. Det til trods er der forskel i teksten i Synsvejledningen, og de afgørelser Motorstyrelsen bagefter foretager i afgiftssagerne. 

7. Politisk aftale om fjernelse af originalitetskravet
Endelig gør vi Motorstyrelsen opmærksom på den politiske aftale der er indgået i april 2019 om fjernelse af originalitetskravet. Det er Motorhistorisk Samråds forventning, at den aftale vil blive effektueret i løbet af det kommende folketingsår. Det er tydeligvis også Motorstyrelsen forventning, idet flere medlemmer har fået det råd ved henvendelse til styrelsen med en afgiftssag, at man måske bør afvente afgiftsberegning til man ser udfaldet af de politiske forhandlinger.
 
Med baggrund i ovenstående finder Motorhistorisk Samråd ingen rimelighed i Motorstyrelsens kontrolaktion, der alt andet lige burde være udskudt. Det havde været mere rimeligt overfor ejerne og branchen, at vente med en sådan aktion til efter Motorstyrelsen har fået styr på området og reglerne, til der er gennemskuelighed i Motorregisteret, til fejlene er rettet samme sted, til Motorstyrelsens personale er uddannet i bilhistorie, og til der er samklang mellem ordlyden i Synsvejledningen, ordlyden i Registreringsafgiftsloven, og Motorstyrelsens afgørelser i afgiftssager og niveauet for Kontrolenhedens kontrol af originalitet. Alternativt til man har set udfaldet af de politiske forhandlinger om originalitetskravet.

16. august 2019:
Arbejdet med at fjerne originalitetskravet fortsætter
Mandag den 12. august afholdt repræsentanter for organisationerne bag hobbykøretøjerne i Danmark et møde med Dansk Folkepartis Rene Christensen om muligheden for at arbejde videre med at fjerne originalitetskravet. Rene Christensen og daværende Skatteminister Karsten Lauritzen var aftaleparterne, der indgik aftalen i april måned.

Det var et godt og konstruktivt møde der blev afholdt, og både vi og Rene Christensen ser frem til at aftalen bliver fremlagt overfor den nuværende Skatteminister Morten Bødskov.

I skyggen af Motorstyrelsens to seneste kontrolaktioner i Øster Hurup og i Thy, var rimeligheden i disse aktioner naturligvis også en del af drøftelserne på mødet. Kontrollerne, og de efterfølgende pressemeddelelser fra Motorstyrelsen, har sat spot på de krav lovgivningen stiller til veterankøretøjers originalitet.
Lovgivningens udformning, og de fejl og mangler der er i det digitale motorregister, gør at borgernes retssikkerhed er stærkt udfordret. Fjernelse af originalitetskravet er dermed ganske enkelt grundlæggende nødvendigt, så længe Motorstyrelsen administrerer så detaljefikseret som de har valgt at gøre.

Med venlig hilsen
FDM, SKAD, FDA, DSRA og Motorhistorisk Samråd

4. december 2020:
Markant udmelding fra skatteministeren giver håb for fremtidens veteranbilsejere
Fredag den 4. december udsendte skatteministeriet en pressemeddelelse om det nye aftalebrev om en kommende revidering af adskillige afgiftslove.
I aftalebrevet var der medtaget et afsnit vedr. veteranbiler:
Registreringsafgift for veteranbiler
Der gælder i dag særligt gunstige afgiftsregler for veterankøretøjer både ift. registreringsafgift og de løbende afgifter (vægtafgift mv.). For at et køretøj kan omfattes af disse lempelige regler, skal køretøjet være mindst 35 år gammelt og fremtræde som ved første registrering – dvs. originalt (også kaldet originalitetskravet).

Aftalepartierne er enige om at afskaffe originalitetskravet. Afskaffelse af originalitetskravet vil medføre, at også køretøjer ældre end 35 år, der er ombygget eller sat i stand med fx nyere uoriginale dele, vil skulle beskattes efter de lempelige afgiftsregler for veterankøretøjer. En afskaffelse af originalitetskravet vil forenkle reglerne betydeligt for borgerne og give flere mulighed for at reparere deres ældre biler uden at komme i konflikt med afgiftsreglerne. Desuden foreslås det, at veteranbilerne friholdes for CO2-tillæg og bundfradrag mv., hvormed de alene skal betale registreringsafgift. Dette kan delvist finansieres ved en omlægning, hvor det lempelige loft for registreringsafgiften for veterankøretøjer hæves fra 40 pct. til 75 pct. Forslaget skønnes at indebære et mindreprovenu på ca. 5 mio. kr. årligt, og vil ikke indebære afgiftsforhøjelser for veteranbilerne i gennemsnit.
 

Vi venter nu spændt på at få lovforslaget i høring.


21. december 2020: 
L 129 - forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven og forskellige andre love
I dag blev resultatet af førnævnte aftalebrev så sendt i høring, med svarfrist 15. januar 2021, under titlen L129 - se https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64712

Vi vil læse lovforslaget igennem, og dele vores høringssvar her på siden, når det er sendt til skatteministeriet.
14. januar 2021:
DSRAs høringssvar til lovforeslag L 129
Vi har i dag sendt følgende høringssvar til L129:

Til rette vedkommende.

På vegne af foreningen DSRA (Danish Street Rod Association), vil vi hermed tillade os at fremsende nedenstående høringssvar på ”Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven og forskellige andre love”, jvf. Journal nr. 2020-7586. Det skal bemærkes, at vores høringssvar primært fokuserer på afsnit 2.6 vedr. veteranbiler.

Vi er ganske forundret over, hvordan kapitel 2.6 er formuleret. Vi er bange for, at formuleringerne ikke lever op til intention omkring uoriginale veteranbiler rent afgiftsmæssigt. Faktisk bliver den reelle virkning den, at en del uoriginale veteranbiler slet ikke vil blive omfattet de nye regler. Med andre ord, så er lovforslaget lavet således, at det rent praktisk kan eliminerer store dele af grundlaget for, at uoriginale veteranbiler skal behandles rent afgiftsmæssigt på lige fod med veteranbiler ”som fremstår ved første registrering”.

Ved at fastholde, at biler, som har mistet den afgiftsmæssige identitet, IKKE er omfattet af de nye regler, men blot følger de gamle regler, så udelukkes jo netop mange af de biler, som ændringen var tiltænkt. Motorstyrelsens mange, mange tidligere sager om mistet identitet vidner om, at der skal ganske få ændringer til, før at identiteten mistes. I praksis har vi desværre også set, at ”tab af identitet” forvaltes relativt inkonsistent. Populært kaldet elastik i metermål. Vi frygter, at mange sager omkring tab af identitet, som bilhobbyforeningerne konsistent har klaget over i flere år, vil blot fortsætte.

Vi skal huske på, at logikken og tankegangen bag ønsket om at ophæve originalitetskravet er, at en ikke-original veteranbil bliver anvendt præcist som en original veteranbil – altså udelukkende til hobbykørsel. Og derfor skal der ikke forskelsbehandles på originalitet eller ej rent afgiftsmæssigt. De dogmer, der eksisterer om at ikke originale veteranbiler går hen og bliver anvendt til at dække et dagligdags transportbehov, har hobbybilforeningerne gentagne gange påvist, ikke er tilfældet.

Reglen om afgiftsmæssig identitetstab skal tages ud af lovforslaget, og/eller der skal være langt mere klare og mere tolerante regler for, hvornår en identitet tabes for veteranbiler.

Vi vil også gerne fremhæve, at vi finder det meget uheldigt, at biler mere end 35 år gamle, vil få en højere vægtafgift.

Såfremt der skulle være spørgsmål eller behov uddybelse af vores høringssvar, står vi meget gerne til disposition.

Med venlig hilsen
Flemming Horn Nielsen
Myndighedskontaktperson DSRA (Danish Street Rod Association)
www.DSRA.dk
Derfor arbejder vi, i samarbejde med MhS, FDM, FDA, SKAD og DASU, videre med at få ændret den nuværende lovgivning, således at veteranbilsejere
- uanset hvor originale deres veteranbiler er! -
ville kunne vide sig sikre i fremtiden.
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Klik her for at få dit eget GoMINIsite