DSRA har gennem mange år arbejdet for at få et sæt regler for den tekniske godkendelse, samt en rimelig ordning til fastsættelse af registreringsafgift, af biler, der er ombygget i sådan en grad, at de har mistet deres tekniske identitet og derved også har mistet den identitet, der tidligere var betalt afgift af. Disse biler er, ligesom andre veteranbiler, hobbykøretøjer, der kun udgør en marginal del af den samlede trafik i Danmark.

Før det, var det en uigennemskuelig og besværlig proces, hvorfor mange biler blev ombygget, uden at det blev registreret korrekt, og det samme gjaldt for importerede ombyggede biler – men for at komme væk fra den tilstand af lovløshed, indgik DSRA et samarbejde med trafikstyrelsen for at få et sæt klare regler for den tekniske godkendelse, og med SKAT for at få et sæt rimelige afgiftsregler.

Samarbejdet vedrørende afgift mellem SKAT og DSRA endte med en ordning, der vægter bilens hoveddele efter alder, og ud fra den vægtning, tildeles bilen en ”teknisk vurderet årgang”, som danner grundlag for afgiftfastsættelsen; man finder en tilsvarende udstyret bil i den  årgang, som bilen er teknisk vurderet til, og betaler fuld afgift magen til den (og ikke 40%, som ellers er loftet over veteraner, uanfægtet at den tekniske vurderede årgang også fastsætter den ombyggede bil som værende veteran).
Senere kom så indførelsen af fradraget/tillæg til registreringsafgiften ud fra bilens energieffektivitet – den såkaldte brændstofafgift - der refunderede kr.4000,- pr. km/l bilen kørte mere end 16km/l, eller pålagde kr.1000,- pr. km/l mindre end 16km/l – se den tidligere lovtekst i Lov om registreringsafgift af motorkøretøjer, §4 stk. 2 + 3.
Det gjorde, at folk normalt betalte 5-6000,- i brændstofafgift, altså oveni den fulde afgift af bilens teknisk vurderede årgang.
Det betød, at vores medlemmer normalt betalte ca. kr.25-50.000,- i samlet registreringsafgift, for at få sin bil på plader – ud over de udgifter, der også er til den tekniske godkendelse af bilen, der ofte koster kr.30-60.000,-.

Alle resultaterne af samarbejdet mellem SKAT og DSRA har man med den nye registreringsafgiftslov valgt at se fuldstændig bort fra. Vedtagelsen af loven 9. november 2017 (til ikrafttræden 16. november) resulterede i visse tilfælde med en merafgift på op mod 300%!

Derfor gjorde både vi, i svar til høringssvar til L4, se s.50, og andre interessenter (AutoConsult- s.4, Forenede Danske Amerikanerbilklubber- s. 53, FDM- s. 55, og Motorhistorisk Samråd- s. 96) opmærksom på, hvad der måtte være en utilsigtet fejl, bl.a. ved AutoConsults kommentar ”AutoConsult opfordrer derfor til, at biler, hvor der skal betales ny registreringsafgift som følge af konstruktive ændringer, fritages fra de foreslåede ændringer af tillæg og fradrag for brændstofforbrug.”.
Hertil svarer Skatteministeriet bekræftende, citat:
For biler og motorcykler, der er blevet ombygget i et sådant omfang, at de efter registreringsafgiftslovens bestemmelser skal afgiftsberigtiges som nye, vil den foreslåede ophævelse af registreringsafgiftslovens § 10, stk. 2, (nyprisbestemmelsen), i visse tilfælde kunne resultere i en registreringsafgift, der er betydeligt højere end efter gældende regler.
Dette er ikke hensigten med lovforslaget, og der vil derfor blive stillet et ændringsforslag, der bevarer nyprisbestemmelsen for køretøjer, der er blevet ombygget i et sådant omfang, at de efter registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 5, skal afgiftsberigtiges på ny. Ændringsforslaget vil desuden omfatte køretøjer, der ikke tidligere har været registreret her i landet, hvor nyprisbestemmelsen også foreslås opretholdt.
” citat slut.
Modsat vores forhåbninger, og udmeldingerne fra Skatteministeriet i ovenstående citat fra svar til høringssvar til L4 (s.4-5), er det ikke blevet rettet med den foreslåede L29.

Ydermere er der i L29 indført en grænse for importerede biler, som ikke er indregistrerede i Danmark fra ny, der skal følge de for nyere biler gældende brændstofafgiftsregler, men uden mulighed for nedskrivning som følge af værditabet. Det betyder reelt, at alle biler over 35 år, der importeres efter den 2. oktober 2017 og frem, og som ikke står som af Skatteministeriet defineret som ”originale”, tillægges de nye, væsentligt højere afgifter - trods udmeldingen ”… Dette er ikke hensigten…”.

DSRA finder det bekymrende, at man fra Skatteministeriets side vælger at se bort fra alle de kommentarer, der har været fra interesseorganisationerne, at man ikke længere lever op til sine egne udmeldinger, og at man indfører en skæringsdato for, hvornår det herefter skal være urimeligt dyrt, med op til 300% forøgelse, at importere en bare marginalt ombygget veteran.

Hvis L29 vedtages, som det ligger, vil det resultere i et utroligt hårdt slag for vores motorhistoriske hobby.
DSRA forudser, at de direkte konsekvenser bliver, at folk igen vil se sig nødsaget til at omgå loven, da der for den enkelte ikke længere vil være rimelighed i de afgifter, der opkræves ved ombygning af ældre køretøjer. Og det finder vi meget sørgeligt, da vi faktisk var nået et niveau, hvor det var muligt for vores medlemmer at få deres ombyggede biler godkendt og afgiftet.

Derfor har vi 6/11-2018 sendt nedenstående brev til Skatteudvalget, i håbet om at der tages hånd om de uhensigstmæssige konsekvenser.
Til medlemmerne af Folketingets Skatteudvalg.
 
Danish Street Rod Association (DSRA) gør jer hermed opmærksom på vores bekymringer i forbindelse med behandlingen af L29, der er fremsat og som skulle tage højde for de uheldige konsekvenser, der har været med vedtagelsen af L4 (lov 1195 af 3. oktober 2017). Vores bekymringer vedrører reglerne for importerede biler over 35 år, der ikke kan betragtes som originale.
Der er en voksende interesse for at blive ejer af en veteranbil – for at holde historien i live – og oftere ønsker folk at have noget unikt, hvorfor disse biler ombygges, eks. med tidstypisk ekstraudstyr eller for at kunne deltage i historiske motorløb, som bl.a. Classic Race Århus, Copenhagen Historic Grand Prix, Munkebjerg Hill Climb, Vestjydsk Grusbaneløb og Rømø Motorfestival.
Som fremsat, tager L29 ikke hånd om de uheldige konsekvenser, som DSRA, Autoconsult, Motorhistorisk Samråd (MhS), Forenede Danske Motorejere (FDM) og Forenede Danske Amerikanerbilklubber (FDA) gjorde opmærksom på tidligere, både i forbindelse med behandlingen af L4 og forud for L29:
  • L29 indfører den såkaldte nyprisbestemmelse, der skal sikre, citat ”at den afgiftspligtige for brugte køretøjer ikke kan overstige den oprindelige nypris” – men som L29 er fremsat, gælder dét, i tilfælde med bare marginalt ombyggede veteraner, kun registreringsafgiften, og ikke tillægget/fradraget for effektivitet (den såkaldte brændstofafgift).
  • Som L29 er fremsat, indføres en grænse for importerede biler, som ikke er indregistrerede i Danmark fra ny, der skal følge de for nyere biler gældende afgiftsregler, men uden mulighed for nedskrivning som følge af værditabet. Det betyder reelt, at alle biler over 35 år, der importeres efter den 2. oktober 2017 og frem, og som ikke står som af Skatteministeriet defineret som ”originale”, tillægges de nye, væsentligt højere afgifter – trods udmeldingen ”… Dette er ikke hensigten…” i Skatteministeriets svar til høringssvar (https://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/L4/bilag/13/1805418.pdf, s.4-5).
  • En veteran, ombygget eller original, anvendes ens med kørsel på ca. 1500km/år, og bidrager derfor ubetydeligt til forureningen. Derfor mener vi, at der ikke burde gøres forskel på, om bilen står som original eller ombygget.
  • Hvis L29 vedtages, som det er fremsat, vil det slå hobbyen ihjel. Det har næppe været intentionen, at – i vores tilfælde mere end 70 år – gamle biler skal rammes af brændstofafgifter, som var det en ny bil.
Som borger vil det reelt betyde, at hvis den veteranbil, man har drømt om, og som skiller sig ud fra mængden ved at være ombygget, importeres – eller ombygges i sådan en grad, at den skal afgiftes på ny, men stadig vurderes ældre end 35 år – vil den gamle bils brændstofafgift komme til at skulle beregnes, som hvis bilen havde været helt ny, og med den lavere effektivitet vil det betyde, at de fleste biler vil komme til at koste kr.40-90.000,- alene i brændstofafgift.
Det strider direkte imod idéen om, at det ikke skulle blive dyrere end de tidligere regler.
Derfor indstiller vi, at man fjerner begrænsningerne for ombyggede veteraner, der er blevet indskrevet i L29, og derved sidestiller alle veteraner, da der er tale om hobbykøretøjer, uanset om de er helt originale eller ombyggede, og uanset hvornår de importeres.
For yderligere information, se mere på http://www.dsra.dk/DSRA-om-L4-og-L29

På bestyrelsens vegne,
formand
Morten Jønsson.

 
Vores henvendelse blev debateret på det efterfølgende skatteudvalgsmøde 8/11-2018, hvortil Skatteminisiter Karsten Lauritzen svarede bl.a. dette:

... Danish Street Rod Association (DSRA) anfører i sin henvendelse, at DSRA finder det urimeligt, at ombyggede køretøjer ældre end 35 år, der importeres, får beregnet tillæg i registreringsafgiften for dårlig brændstoføkonomi, som var de nye køretøjer. De køretøjer, som DSRA omtaler, er imidlertid ikke veterankøretøjer. Det er i stedet køretøjer, der f.eks. er ombygget med tidstypisk ekstraudstyr, og som derfor i afgiftsmæssig forstand er helt almindelige brugte køretøjer af ældre dato – og skal derfor afgiftsmæssigt behandles som brugte køretøjer. Disse køretøjer har grundet deres alder ofte en relativt dårlig brændstoføkonomi, og der skal derfor betales et højt tillæg til registreringsafgiften herfor. 
Det er i overensstemmelse med formålet med forhøjelsen af brændstoftillægget og følger
af de almindelige regler for brugte biler.

...
Der findes dog også ældre, historisk interessante køretøjer, som ikke kan omfattes af reglerne for veterankøretøjer. Jeg vil derfor samtidig undersøge muligheden for, at disse køretøjer ligeledes kan undtages fra det forhøjede brændstoftillæg, hvis de kun anvendes til hobbybrug.

Det er imidlertid vigtigt at afgrænse en sådan udvidelse fornuftigt, da det ellers kan give incitament til at importere ældre køretøjer til almindelig pendlerbrug, til trods for at de har dårlig brændstoføkonomi og mangler moderne sikkerhedsudstyr. Jeg modtager derfor gerne forslag fra organisationerne til, hvordan de relevante køretøjer meningsfuldt kan afgrænses ift. eksempelvis almindelige pendlerbiler af ældre dato.

...
Afslutningsvis vil jeg – til DSRAs bemærkning om interessen for at kunne anvende et historisk køretøj til historiske motorløb – fremhæve muligheden for at købe et prøvemærke til kørsel med et uregistreret køretøj. Der kan købes et prøvemærke, hvis køretøjet er mere end 30 år gammelt og skal anvendes af teknisk-historiske grunde, hvis køretøjet skal anvendes i arrangerede motorløb på baner eller ruter, der er godkendt af politiet, eller hvis køretøjet skal indgå i et almenvelgørende eller almennyttigt arrangement. Ved anvendelse af køretøjet til disse formål vil det ikke være nødvendigt forinden at registrere og betale afgift af køretøjet.

Se hele svaret fra Skatteministeren som .pdf herunder, eller på https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/l29/spm/6/svar/1532340/index.htm (direkte link til dokumentet: https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/l29/spm/6/svar/1532340/1973243.pdf).
Klik her for at få dit eget GoMINIsite